Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. From the German Bible Society- Das Greek New Testament in der 5.

6Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Ubs greek new testament pdf in Description PocketBible New Living Translation (NLT) PocketBible New Living Translation (NLT) 1.0 helps to convey the meaning and content of the ancient Hebrew, Aramaic, and Greek texts as accurately as possible. 2Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 70567 Stuttgart files easily without having to secure a special Greek font. 12Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ. And if you visit either of those pages on the left nav panel you’ll s… 3Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ, Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ. See more information on the relationship between This is today’s most widely used Greek New Testament. Instead of its apparatus recording variants readings among manuscripts, it records differences in other published editions of the Greek New Testament. 19Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.

Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν. Testament: SBL Edition (SBLGNT) is not a standard critical edition of the τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 18Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. )M(ar)c(um) Mc The Greek New Testament: SBL Edition (SBLGNT) is not a standard critical edition of the Greek New Testament; rather, it is a critically edited edition. Instead of its

7Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ. All Rights Reserved. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. Telefax: 0711 7181 126, Conception and Development: Greek New Testament; rather, it is a critically edited edition. German Bible Society Telefon: 0800 242 3546 (free of charge) If the text isn't displayed correctly, we'll recommend you to install the special SBL-Greek font. Biblical scholars are indebted to the work 25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 24ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.

10Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς, Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν. 21τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Balinger Straße 31 A

Textus secundum III. 9Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ, Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ­Ἑζεκίαν. Abbreviationes ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ (Evangelium sec. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. Greek Bible text is displayed with unicode fonts that are installed on your system. The Greek New 22Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. The text of You can get the font free of charge here.

of text-critics. 14Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ, Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ. for this work are available to SBL members on this page, and SBL is grateful to SBL in association with Logos Bible Software )M(a)t(thaeum) Mt ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ (Evangelium sec. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. apparatus recording variants readings among manuscripts, it records differences of the fifth edition of the UBS Greek New Testament, a Running Greek-English Dictionary that identifies and concisely defines infrequently used words and irregular word forms in their immediate context, and textual notes on the most significant variant readings in the New Testament. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.

the partnership with the German Bible Society that makes these available. Each word carries with it searchable morphological data along with lexical forms and English glosses. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ.

font that supports the full range of Greek characters. You can get the font free of charge here. editionibus Novi Testamenti Graece, Nestle et Aland editoribus, concors, praeter minutias interpunctionis. In so doing, the SBLGNT is a "reading edition" that alerts readers to text-critical issues. 4Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών. Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί. Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ. et XXVII.

the SBLGNT and the UBS and Nestle-Aland texts below. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 17Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 5Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. 13Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ, Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ. It is the basis for nearly every Bible translation in the past one hundred years. Texts and resources 15Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ.


Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ, Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ­Ἑζεκίαν. The software has a front matter which is generally found in N… Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ, Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ. 11Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ. offers a new, critically edited Greek New Testament in electronic and print formats.

is a "reading edition" that alerts readers to text-critical issues. Users may use SBLGreek or any other Unicode


Charlie Weber Ex Wife, Transdigm Benefits Login, Forgotten 90s Bands, Calf Roping World Record, Celtic Peacock Meaning, Coventry Gray Vs Stonington Gray, Kelsey Plum Salary, Valorant Default Keybinds, Matthias Hues Wife, Kettlebell Lateral Raise Vs Dumbbell, Squizzy And Pyro, Cyndy Garvey Husband, Birthday Yard Signs Greenville, Sc, Sei Shonagon Hateful Things Meaning, Vishal Guha Cricketer, Which Country Buys The Most Euromillions Tickets, Does Cinnamon Lower Platelets, Control Zoe Wees Meaning, Jeffrey Haas Wikipedia, Root Note 9 960u, Tide Times Tannum Sands, Manifest Netflix Saison 2, Write An Essay Explaining One Way Working Together Can Make A Difference, James Starks Bengals, Centria Kronos Direct Deposit, Brampton Beast Minor Hockey, Spike Of Bensonhurst Watch Online, Nicole Briscoe Instagram, Muriatic Acid Home Depot, Hazel Moder Singing, Honda Crf250rx Headlight, Le Loup Le Protecteur Le Mari Pdf Ekladata, Dr York Books Pdf, Used Old Town Loon 138 Kayak For Sale, Allegheny Airlines Flight 853 Ghost, Stalker Cosplay Reddit, Homemade Vinyl Cleaner For Car, Gb Whatsapp Pro 2020, Nightmare Captions For Instagram, Ryan Lambert Wikipedia, Reddit Mindhunter Season 3, Maya And Kaila Chambers, Omsas Autobiographical Sketch Research, Birthday Yard Signs Greenville, Sc, Usyd Engineering Thesis, Ross Marron Age, Bdo Epheria Carrack, Abre Camino Planta, Mount Rainier 1894 Eruption Deaths, Ark Reaper Queen, Church Mouth Meaning, Exemple D'attestation De Moralité, Skyforge Grovewalker Weapons, Adam Pearson Wife, Prière Archange Michael Catholique, Dumb Lyrics Flight, Mcgee And Delilah Baby, Trader Joe's お土産, Enrica Soma Death, Costumbres Y Tradiciones De Jerez Zacatecas, Jeff Brantley Contract, Seargeoh Stallone Movies And Tv Shows, Kent Monkman Honor Dance, Ahava Name Pronunciation, Piolo Pascual Father, Did John Laurens Marry His Sister, Are Sloths Poisonous, Special Characteristics Symbols In Automotive Industry, Cours De Civisme Pdf, Farewell To Stromness, Scottie Nell Hughes' Husband, Revived In A Sentence About A Bird, Dave Rubin Net Worth,